Już dzisiaj prezentujemy przed Wami ostatnią część angielsko- polskiego słownika pojęć SEO "S do W". Za kilka dni kończymy nasz konkurs i odezwiemy się do wybrańców, którzy zgarną nasze nagrody. 

 
S
 
sample próbka, przykład
sandbox tzw. piaskownica (dot. fltra Google)
scalability skalowalność
scale (verb) skalować
score wynik
satellite site strona „satelita”, strona satelitarna
scrapped content kopiowana treść (dot. wykorzystania treści z innych stron)
search appearance wygląd/prezentacja w wyszukiwarce
search box okno/pole wyszukiwania
search engine wyszukiwarka
Search Engine Optimization (SEO) (BrE Search Engine Optimisation) optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
Search Engine Reputation Management (SERM) zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach
Search Engine Results Page (SERP) strona wyników wyszukiwania
search intent intencja wyszukiwania
Search Quality Team (SQT) Zespół do spraw jakości wyników wyszukiwania
search query zapytanie do wyszukiwarki
search traffic ruch z wyszukiwarki
searcher intent intencja szukającego
security bezpieczeństwo
select (verb) zaznaczać
SEO patrz: Search Engine Optimization
SEO agency agencja SEO
SEO audit audyt SEO 
SEO hosting hosting SEO
SEO PR działania SEO PR
 
komentarz: Działania mające na celu kontrolowanie topowych pozycji dla nazwy marki/nazwiska. Wykorzystuje się do nich m.in. profle w portalach społecznościowych, blog firmowy i zewnętrzne źródła.
 
SEO specialist specjalista SEO
SEO tool narzędzie SEO
SEO visibility widoczność w wyszukiwarkach
SEO-friendly URL structure przyjazna struktura adresów URL
SEO-friendly URLs przyjazne adresy URL
SERM patrz: Search Engine Reputation Management
SERP patrz: Search Engine Results Page
SERP CTR CTR w wynikach organicznych
 
komentarz: Współczynnik klikalności (CTR) danej podstrony w organicznych wynikach wyszukiwania. Wg oficjalnych informacji Google jest wykorzystywany wyłącznie na etapie testowania zmian w algorytmie.
 
server error błąd serwera
server logs logi serwera
session sesja
shared server serwer współdzielony
short tail krótki ogon
sidebar panel boczny strony
signature podpis
sitelinks linki witryn
sitemap mapa strony
site-wide link link wyświetlany na wszystkich podstronach
sneaky redirect niejawne przekierowanie
snippet fragment (np. opisu)
social networking site portal społecznościowy
soft 404 tzw. „miękka 404”
 
komentarz: Podstrona taka powstaje w wyniku błędnego zastosowania nagłówków HTTP. Jej zawartość przypomina typową stronę błędu 404, jednak zwraca ona nagłówek 200 (OK). 
 
spam spam
spammy link pot. spamerski link
specification specyfikacja
specify (verb) określić
speech recognition rozpoznawanie mowy
speed szybkość
speed up (verb) przyspieszyć
spider patrz: bot
splash page strona powitalna
splash screen ekran powitalny
splog spam blog
sponsored article artykuł sponsorowany
sponsored content treść sponsorowana
SQT patrz: Search Quality Team
SSL encryption szyfrowanie SSL
static content zawartość statyczna
structure struktura
structured data dane strukturalne
structured data markup znaczniki danych strukturalnych
 
komentarz: Znaczniki ułatwiające wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość strony, np. przez wskazanie autora, danych kontaktowych, daty wydarzenia, oceny produktu lub jego dostępności w sklepie.
 
structured data testing tool narzędzie testowania danych strukturalnych
subdomain subdomena
submission zgłaszanie (np. strony)
submit (verb) zgłosić
supplemental index index uzupełniający
supplemental results wyniki uzupełniające
support (verb) wspierać, obsługiwać
syndication rozpowszechnianie 
 
T
 
table tabela
template szablon 
temporary redirect przekierowanie tymczasowe
thin content mało wartościowa treść
tier poziom (dot. stron zapleczowych)
title tytuł
TLD patrz: Top-Level Domain
tool narzędzie
toolbar pasek narzędzi
toolbar PR wartość PR udostępniana w pasku narzędzi
Top-Level Domain (TLD) domena najwyższego poziomu
touch element element dotykowy
toxic toksyczny, szkodliwy (dot. linków przychodzących)
track rankings (verb) monitorować pozycje
traffic ruch
transactional keyword sprzedażowe słowo kluczowe 
 
U
 
UGC patrz: User Generated Content
unauthorized (BrE unauthorised) nieautoryzowany (np. dostęp)
unavailable niedostępny
unique unikalny
uniqueness unikalność
unlinked mention niepodlinkowana wzmianka
unnatural link nienaturalny link
update aktualizacja
upload (verb) wgrać, załadować
URL structure struktura adresów URL
usability użyteczność
user agent agent użytkownika
User Experience (UX) doświadczenie użytkownika
User Generated Content (UGC) treść dostarczana przez użytkowników
UX patrz: User Experience 
 
V
 
valuable content wartościowa treść/zawartość
value wartość
verify (verb) weryfkować 
version wersja
vertical search engine wyszukiwarka pionowa
violate (verb) naruszać
violation naruszenie (np. wytycznych wyszukiwarek)
vlog video blog
voice assistant asystent głosowy
voice search wyszukiwanie głosowe
 
W
 
warning ostrzeżenie
web tools narzędzia internetowe
website strona internetowa
White Hat SEO (WHS) White Hat SEO
 
komentarz: Działania SEO zgodne z wytycznymi wyszukiwarek, zazwyczaj ograniczające się do optymalizacji strony. Traktowanie działań z zakresu pozyskiwania linków jako White Hat SEO często zależy od indywidualnej interpretacji.
 
WHS patrz: White Hat SEO
 
To już wszystkie części naszego angielsko- polskiego słownika pojęć SEO. Czekamy na Wasze propozycje odnośnie nowych, brakujących fraz. Umieszczajcie swoje typy fraz w komentarzach lub ślijście na: kontakt@seostation.pl
Do następnego!