Już dzisiaj prezentujemy przed Wami ostatnią część angielsko-polskiego "Słownika pojęć SEO" od "S do W". To wszystko po to, aby ułatwić Wam pracę z branżowymi, anglojęzycznymi treściami SEO. Terminy związane z pozycjonowaniem stron na wyciągnięcie ręki! 

 
S
 
sample próbka, przykład
sandbox tzw. piaskownica (dot. fltra Google)
scalability skalowalność
scalable skalowalny
scale (verb) skalować
score wynik
satellite site strona „satelita”, strona satelitarna
scrapped content kopiowana treść (dot. wykorzystania treści z innych stron)
search appearance wygląd/prezentacja w wyszukiwarce
search box okno/pole wyszukiwania
search engine wyszukiwarka
Search Engine Optimization (SEO) (BrE Search Engine Optimisation) optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
Search Engine Reputation Management (SERM) zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach
Search Engine Results Page (SERP) strona wyników wyszukiwania
search intent intencja wyszukiwania
Search Quality Team (SQT) Zespół do spraw jakości wyników wyszukiwania
search query zapytanie do wyszukiwarki
search traffic ruch z wyszukiwarki
search volume liczba wyszukiwań
security bezpieczeństwo
select (verb) zaznaczać
SEO patrz: Search Engine Optimization
SEO agency agencja SEO
SEO audit audyt SEO 
SEO hosting hosting SEO
SEO PR działania SEO PR
SEO specialist specjalista SEO
SEO strategy strategia działań SEO
SEO tool narzędzie SEO
SEO visibility widoczność w wyszukiwarkach
SEO-friendly URL structure przyjazna struktura adresów URL
SEO-friendly URLs przyjazne adresy URL
SERM patrz: Search Engine Reputation Management
SERP patrz: Search Engine Results Page
SERP CTR CTR w wynikach organicznych
server error błąd serwera
server logs logi serwera
session sesja
shared server serwer współdzielony
shift przesunięcie, zmiana położenia 
short tail krótki ogon
sidebar panel boczny strony
signature podpis
sitelinks linki witryn
sitemap mapa strony
site-wide link link wyświetlany na wszystkich podstronach
sneaky redirect niejawne przekierowanie
snippet fragment (np. opisu)
social networking site portal społecznościowy
soft 404 tzw. „miękka 404”
spam spam
spammy link pot. spamerski link
specification specyfikacja
specify (verb) określić
speech recognition rozpoznawanie mowy
speed szybkość
speed up (verb) przyspieszyć
spider patrz: bot
splash page strona powitalna
splash screen ekran powitalny
splog spam blog
sponsored article artykuł sponsorowany
sponsored content treść sponsorowana
SQT patrz: Search Quality Team
SSL encryption szyfrowanie SSL
stability stabilność (wyglądu strony)
static content zawartość statyczna
stats statystyki
structure struktura
structured data dane strukturalne
structured data markup znaczniki danych strukturalnych
structured data testing tool narzędzie testowania danych strukturalnych
subdomain subdomena
submission zgłaszanie (np. strony)
submit (verb) zgłosić
supplemental index index uzupełniający
supplemental results wyniki uzupełniające
supply (verb) dostarczać
support (verb) wspierać, obsługiwać
syndication rozpowszechnianie 
 
T
 
table tabela
template szablon 
temporary redirect przekierowanie tymczasowe
threshold próg (np. powyżej którego wyniki wskaźników Core Web Vitals są uznane za zaliczone)
thin content małowartościowa treść
tier poziom (dot. stron zapleczowych)
timeout limit czasu
title tytuł
tool narzędzie
toolbar pasek narzędzi
toolbar PR wartość PR udostępniana w pasku narzędzi
Top-Level Domain (TLD) domena najwyższego poziomu
touch element element dotykowy
toxic toksyczny, szkodliwy (dot. linków przychodzących)
track rankings (verb) monitorować pozycje
traffic ruch
traffic source źródło ruchu (na stronie)
transactional keyword sprzedażowe słowo kluczowe 
 
U
 
UGC patrz: User Generated Content
unauthorized (BrE unauthorised) nieautoryzowany (np. dostęp)
unavailable niedostępny
unique unikalny
uniqueness unikalność
unlinked mention niepodlinkowana wzmianka
unnatural link nienaturalny link
update aktualizacja
upload (verb) wgrać, załadować
URL structure struktura adresów URL
usability użyteczność
useful przydatny
user użytkownik
user agent agent użytkownika
user name nazwa użytkownika
User Experience (UX) doświadczenie użytkownika
User Generated Content (UGC) treść dostarczana przez użytkowników
UX patrz: User Experience 
 
V
 
valuable content wartościowa treść/zawartość
value wartość
verify (verb) weryfkować 
version wersja
vertical search engine wyszukiwarka pionowa
video content zawartość/ materiały video
video SEO optymalizacja materiałów video
violate (verb) naruszać
violation naruszenie (np. wytycznych wyszukiwarek)
visible widoczny
vlog video blog
voice assistant asystent głosowy
voice search wyszukiwanie głosowe
 
W
 
warning ostrzeżenie
web tools narzędzia internetowe
website strona internetowa
White Hat SEO (WHS) White Hat SEO
WHS patrz: White Hat SEO
 
To już wszystkie części naszego angielsko- polskiego słownika pojęć SEO. Pamiętajcie, że użytkownicy SeoStation mogą odebrać e-booka z zakładki BONUSY. Co więcej, w e-booku znajdują się nie tylko tłumaczenia wszystkich haseł — przy części z nich dostępne są także:
  • graficzne i tekstowe przykłady ich użycia;
  • definicje;
  • SEO tipy ;)