Narzędzie SEO · Sprawdzaj pozycję stron w Google · Monitoring pozycji SeoStation

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek hiszpański narzędzia do monitorowania pozycjonowania stron internetowych SeoStation.pl przez firmę Wake App sp. z.o.o..

Cel i planowany efekt projektu

Firma Wake App sp.z.o.o. w ramach swoich działań rozwojowych zamierza zrealizować projekt internacjonalizacji produktu w postaci aplikacja do monitorowania pozycjonowania stron internetowych SeoStation.pl na rynek hiszpański.

Firma oczekuje, że w ramach procesu internacjonalizacji:

  1. Zwiększyć przychód ze sprzedaży produktu
  2. Pozyskać aktywnych użytkowników aplikacji
  3. Zmodernizuje swoją stronę w ramach usługi doradczo- marketingowej
  4. Pozyskać wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku hiszpańskiego i jego otoczenia biznesowego w ramach usługi doradczo-analitycznej
  5. Pozyskać wiedzę z zakresu regulacji prawnych w określonych aspektach w ramach usługi doradztwa prawnego
  6. Przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję promocyjną poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczo marketingowej
  7. Stworzyć bazę klientów w ramach usługi doradczej w zakresie wyszukiwania i budowania bazy klientów

Mierzalne efekty realizacji projektu

  • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1
  • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 1
  • Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi – 268 140,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 185 300,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Termin realizacji

25.11.2021 – 31.12.2022