Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin Serwisu SeoStation

Drogi Użytkowniku!

Bardzo nam miło, że korzystasz z naszego Serwisu. Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami świadczenia przez nas usług, które obowiązują Ciebie i nas Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Serwis jest dostępny w domenie https://www.seostation.pl/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez SEOSTATION.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze SEOSTATION używając następujących danych kontaktowych:
  1. numer telefonu: 531 851 861,
  2. adres e-mail: kontakt@seostation.pl
  3. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze SEOSTATION za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, świadczenia Usług oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu.
 5. SEOSTATION udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu internetowego. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Serwisu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku gdy Użytkownik nabywający Usługi podlega rygorom także innego niż polski system prawny w zakresie prawa podatkowego, Użytkownik powinien skontaktować się z SEOSTATION przed złożeniem Zamówienia.
 8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. Rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu;
  2. Dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie;
  3. Korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
  4. Prezentowania w Serwisie treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób; w przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie ww. treści SEOSTATION zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Konta na zasadach i w trybie określonym Regulaminie;
  5. Wprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub stabilności Serwisu.
 10. Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu zgodnych z przeznaczeniem.
 11. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez interfejs Panelu dostępnego na Koncie Użytkownika. Zabronione jest automatyczne logowanie na Konto i kopiowanie danych poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody SEOSTATION. W ramach indywidualnych ustaleń SEOSTATION i Użytkownika, możliwe jest dostarczanie Użytkownikowi przez SEOSTATION danych na zasadach i w sposób określony wspólnie przez strony i bez konieczności logowania się na Koncie Użytkownika.
 12. SEOSTATION nie odpowiada za treść stron internetowych oraz słów kluczowych monitorowanych przez Użytkownika w ramach usług Serwisu.
 13. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 14. W celu usunięcia konta Użytkownika należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Serwis o woli jego usunięcia.
 15. Serwis dostępny jest w polskiej wersji językowej.
 16. SEOSTATION świadczy nieodpłatne usługi na rzecz Użytkownika związane z założeniem i prowadzeniem Konta.
 17. SEOSTATION informuje, że korzysta z zabezpieczeń i stosuje zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które mają na celu minimalizację ryzyka naruszenia danych osobowych oraz wystąpienia niepożądanych ataków na urządzenia Użytkowników korzystających z Serwisu.
 18. SEOSTATION dokłada wszelkiej staranności by Serwis dostępny był dla Użytkowników nieprzerwanie przy czym zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych działania Serwisu. W razie wystąpienia okoliczności skutkującej przerwą techniczną, SEOSTATION dokłada starań by miała ona jak najkrótszy czas.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. SEOSTATION - Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414216, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, NIP 739-385-34-23, REGON 281381151.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i dokonująca Zamówień za pośrednictwem Serwisu.
 3. Klient Użytkownika - podmiot dla którego tworzone jest subkonto Klienta Użytkownika w Serwisie w ramach Konta Użytkownika na podstawie zlecenia Użytkownika.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze SEOSTATION umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Konto - konto Użytkownika założone na platformie internetowej Serwisu, umożliwiające dostęp do zakupionych Usług.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu.
 9. Serwis - Serwis dostępny pod adresem https://www.seostation.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać Zamówień określonych Usług.
 10. Usługa - Usługi świadczone przez SEOSTATION na podstawie Umowy i w ramach oprogramowania dostępnego w Serwisie po zalogowaniu na Konto. Usługi są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Zakres Usług świadczonych na rzecz Użytkownika zależy od wybranego przez Niego Pakietu Usług. Usługi polegają w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach oprogramowania narzędzi umożliwiających monitorowanie pozycji domen na wskazane frazy.
 11. Pakiet Usług - wariant zakresu Usług i czasu ich świadczenia przez SEOSTATION wybrany i opłacony przez Użytkownika.
 12. Okres abonamentowy - okres w jakim SEOSTATION świadczy w ramach Pakietu Usług odpłatne Usługi na rzecz Użytkownika.
 13. Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy SEOSTATION a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności cyklicznej Umowa przybiera charakter autoodnawialny tj. kolejny Okres Abonamentowy dotyczący wybranego przez Użytkownika Pakietu Usług rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu Okresu Abonamentowego uprzednio obowiązującego. Do momentu rezygnacji przez Użytkownika z autoodnowienia Umowy (zakładka Płatności w Panelu Użytkownika na Koncie) lub w wypadku braku środków na koncie Użytkownika co uniemożliwia autoodnowienie Umowy, Umowa posiada charakter autoodnawialny.
 14. Aplikacja - aplikacja mobilna SEOSTATION.
 15. Zamówienie - czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z SEOSTATION i spełnienia świadczenia na rzecz Użytkownika , na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 16. Formularz zamówienia - formularz Serwisu, za pomocą którego, Użytkownik może złożyć Zamówienie.
 17. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Operator płatności - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 30052344400000.
 19. Dowód zapłaty - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Płatność - wpłata na konto SEOSTATION za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności.
 21. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 22. Dni - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 23. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
 24. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 25. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 26. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 27. Ustawa Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu internetowego oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania ze Serwisu oraz składania Zamówień na Usługi potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. SEOSTATION zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. SEOSTATION podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Hasło Użytkownika Serwisu szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez SEOSTATION.

§4 USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. SEOSTATION w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników świadczy Usługi, których zakres określony jest w Pakiecie Usług wybranym i opłaconym przez Użytkownika. Czas świadczenia Usług jest zgodny z Okresem Abonamentowym wybranym przez Użytkownika.
 2. Poszczególne Pakiety Usług różnią się między sobą parametrami liczbowymi Usług i Okresem Abonamentowym. Wszystkie Pakiety Usług prezentowane są w Serwisie. Zakres Usług świadczonych przez SEOSTATION jest zależny od Pakietu Usług wybranego i opłaconego przez Użytkownika. W szczególności okres przechowywania danych dotyczących stron podawanych przez Użytkownika (w tym informacji zebranych w celu monitorowania pozycji) jest zgodny z okresem wskazanym w Pakiecie Usług wybranym przez Użytkownika.
 3. W ofercie Serwisu są również Usługi, których zakres ustalany jest indywidualnie przez Użytkownika i SEOSTATION (Pakiet Usług Indywidualny).
 4. Użytkownik chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze SEOSTATION pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 5. Po uzgodnieniu parametrów i cech Pakietu Usług Indywidualnego z Użytkownikiem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
 6. Proces zamówienia Pakietu Usług Indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Użytkownikiem.
 7. Specyfika każdego Pakietu Usług, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Pakietu Usług w Serwisie.

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

 1. Użytkownik może zarejestrować w Serwisie jedno Konto przy czym ma możliwość stworzenia subkont Klientów Użytkownika lub współpracowników przypisanych do Konta dla wybranych przez siebie podmiotów. W razie stwierdzenia rejestracji więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika, SEOSTATION ma prawo blokady dostępu do wybranych albo wszystkich Kont lub skasowania danych pozostawionych przez Użytkownika oraz informacji zgromadzonych w ramach korzystania z usług Serwisu w ramach Kont.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe po zalogowaniu na Konto Użytkownika. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w zakładce Baza wiedzy dostępnej w Serwisie nie wymaga zalogowania na Konto Użytkownika.
 3. Liczba monitorowanych w ramach Pakietu Usług stron nie może być większa niż liczba fraz dostępnych do monitoringu w ramach wybranego Pakietu Usług.
 4. Użytkownik dokonuje wskazania monitorowanych stron i fraz po zalogowaniu na Konto, w zakładce Strony.
 5. Użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące świadczonych Usług i o wpisach w zakładce Baza wiedzy oraz wiadomości o charakterze handlowym za zgodą. Użytkownik wybiera zakres otrzymywanych powiadomień poprzez wybór odpowiednich opcji po zalogowaniu na Konto w zakładce Ustawienia/Powiadomienia oraz Ustawienia/Newsletter przy czym zakładka Ustawienia dostępna jest po kliknięciu w avatara Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość dodania Klienta Użytkownika w zakładce Klienci i przypisania danemu Klientowi Użytkownika dane, które pozwalają na automatyczne generowanie informacji o pozycjonowaniu stron tego Klienta Użytkownika. Dostęp do ww. danych ma Użytkownik oraz pracownicy SEOSTATION w razie uzyskania zgody od Użytkownika oraz subkonta Użytkownika, którym Użytkownik przypisał takie uprawnienie.
 7. Użytkownik zleca założenie subkonta dla Klienta Użytkownika po zalogowaniu się na Konto i poprzez wpisanie odpowiednich danych w zakładce Klienci lub poprzez wybór opcji Subkonta po kliknięciu w avatara Użytkownika po zalogowaniu na Konto. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia subkonta Klienta Użytkownika przy czym ma możliwość usunięcia powiązania z subkontem poprzez wybór opcji „Odłącz konto klienta” w zakładce Klienci. Subkonto Klienta Użytkownika ma uprawnienie do podglądu danych wskazanych przez Użytkownika. Klient Użytkownika dokonuje aktywacji subkonta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wskazanej w aktywacyjnej wiadomości e-mail przesyłanej przez SEOSTATION po zleceniu utworzeniu subkonta przez Użytkownika. Klient Użytkownika ustanawia własne hasło oraz zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość utworzenia subkont dla swoich współpracowników i określenia zakresu uprawnień przypisanych do poszczególnych subkont. Subkonto dla współpracownika Użytkownik tworzy poprzez wybór opcji Subkonta po kliknięciu w avatara Użytkownika po zalogowaniu na Konto. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia subkonta współpracownika przy czym ma możliwość usunięcia powiązania z subkontem poprzez wybór opcji „Odłącz konto” w zakładce Subkonto.
 9. Usunięcie subkonta Klienta Użytkownika czy współpracownika następuje na zlecenie Klienta Użytkownika lub współpracownika do którego przypisane jest dane subkonto. Zlecenie usunięcia subkonta należy zgłosić SEOSTATION kierując wiadomość na adres e-mail wskazany w Regulaminie. Usunięcie subkonta ma charakter trwały. Możliwa jest także dezaktywacja subkonta, która polega na braku dostępu do konta za pomocą adresu e-mail i hasła.
 10. Korzystanie z Pakietu Usług wybranego i opłaconego przez Użytkownika jest możliwe od momentu potwierdzenia zaksięgowania płatności na koncie bankowym SEOSTATION, o ile Użytkownik złożył oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku braku złożenia oświadczenia o żądaniu świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia, rozpoczęcie świadczenia Usług będzie miało miejsce po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 11. Po upływanie czasu obowiązywania Pakietu Usług i w razie braku opłacenia kolejnego Okresu Abonamentowego przez Użytkownika, automatycznie następuje ograniczenie dostępności Usług świadczonych w ramach Pakietu Usług. W takim wypadku Użytkownik ma dostęp do wersji bezpłatnej Serwisu po zalogowaniu na Konto.
 12. Wygaśnięcie Pakietu Usług nie skutkuje automatyczną utratą danych zgromadzonych przez Użytkownika w czasie trwania Pakietu Usług gdyż są one przechowywane przez okres zgody z wersją Pakietu Usług przy czym dostęp do tych danych staje się ograniczony i jest możliwy po opłaceniu kolejnego Okresu Abonamentowego Pakietu Usług, którego zakres umożliwia dostęp do danych. W okresie między wygaśnięciem Pakietu Usług, a dniem rozpoczęcia obowiązywania kolejnego Okresu Abonamentowego Pakietu Usług, dane stron nie są gromadzone.
 13. Przed upływem Okresu Abonamentowego, na który został wykupiony Pakiet Usług Użytkownik otrzyma informację o możliwości opłacenia Pakietu Usług na kolejny Okres Abonamentowy drogą elektroniczną, co pozwoli Użytkownikowi na zachowanie ciągłości świadczenia Usług w ramach wybranego Pakietu Usług.
 14. Przez okres 24 miesięcy od momentu wykupienia Pakietu Usług, Użytkownik otrzymuje dodatkowe, przyznawane co miesiąc, zwiększenie limitu monitorowanych fraz za nieprzerwane korzystanie z Pakietu Usług. Premie fraz są różne dla różnych Pakietów Usług i są prezentowane w Serwisie, na podstronie: https://www.seostation.pl/wersje.html. W przypadku wygaśnięcia Pakietu Usług i przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zakupu Pakietów Usług, premiowane frazy przepadają i nie podlegają odnowieniu wraz z nabyciem kolejnego Pakietu Usług (w takim wypadku premiowane frazy naliczane są dla Konta Użytkownika od początku z każdym miesiącem trwania nowego Pakietu Usług). W przypadku zmiany Pakietu Usług na niższą wersję premiowane frazy są naliczane względem aktualnych limitów prezentowanych w Pakiecie Usług wybranym i opłaconym przez Użytkownika zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w Serwisie. W przypadku zmiany Pakietu Usług na wyższą wersję premiowane frazy zostaną naliczone z zachowaniem bonusów uzyskanych w ramach poprzednio wykorzystanych Pakietów Usług oraz będą naliczane zgodnie z aktualnym limitem prezentowanym w Pakiecie Usług wybranym i opłaconym przez Użytkownika zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w Serwisie.
 15. W trakcie nieprzerwanej kontynuacji Pakietu Usług, Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładki BONUSY dostępnej po zalogowaniu się do swojego konta SeoStation, w której otrzymuje dostęp do specjalnych zniżek i korzyści od parterów SEOSTATION będących ofertami innymi podmiotów. Przerwanie ciągłości kontynuacji Pakietu Usług skutkuje blokadą dostępu do zdobytych wcześniej bonusów. SEOSTATION nie czerpie korzyści z udostępnienia ofert innych podmiotów w dziale BONUSÓW.
 16. W trakcie obowiązywania Pakietu Usług, Użytkownik ma prawo wykupienia Pakietu Usług o szerszym zakresie Usług. W takim wypadku Użytkownik uzyskuje dostęp do nowego Pakietu Usług, a płatności uiszczone na rzecz dotychczasowego Pakietu Usług wydłużają termin obowiązywania nowego Pakietu Usług w sposób proporcjonalny do wpłaconych dotychczas kwot i stopnia wykorzystania dotychczasowego Pakietu Usług.
 17. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie poprzez interfejs Panelu dostępny na Koncie Użytkownika. Zabronione jest automatyczne logowanie do Panelu i kopiowanie danych poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody SEOSTATION.
 18. SEOSTATION nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika spowodowaną czynnikami niezależnymi od jego woli, a w szczególności spowodowanymi celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli np. awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci Internet.
 19. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z aplikacji mobilnej SEOSTATION, zgodnie z ofertą i dostępnością na wybrane urządzenia i systemy opisane na stronie http://www.seostation.pl/aplikacja.html i w §7 Regulaminu. Aplikacja mobilna SEOSTATION umożliwia w szczególności monitoring dla liczby fraz, jaką Użytkownik ma podaną w aktualnie posiadanym Pakiecie Usług.
 20. Postanowienia Regulaminu, w tym postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania oraz utrzymania subkonta, zasady przetwarzania danych osobowych są analogiczne dla posiadaczy subkonta jak zasady dotyczące Konta Użytkownika wynikające z Regulaminu o ile wprost nie wskazano inaczej.

§6 OKRES TESTOWY I WERSJA BEZPŁATNA

 1. SEOSTATION umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z okresu testowego w ramach którego Użytkownik ma możliwość zapoznać się z funkcjonalnościami dostępnymi w Serwisie w ramach danego Pakietu Usług. Okres testowy trwa 14 dni, jest nieodpłatny i nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia Umowy. Przed upływem okresu testowego Użytkownik ma możliwość nabycia Pakietu Usług zgodnego z wybranym na okres testowy dokonując płatności poprzez wybór odpowiedniej opcji w Panelu na Koncie Użytkownika lub może wybrać inny Pakiet Usług.
 2. Wykupienie Pakietu Usług testowanych w okresie testowym przed ostatnim dniem trwania okresu testowego nie powoduje utraty dni pozostałych do końca dnia okresu testowego Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik może skorzystać jednokrotnie z okresu testowego wybranego Pakietu Usług przy czym wybór testowanego Pakietu Usług następuje w momencie rejestracji Konta w Serwisie. Po upływie okresu testowego Użytkownik nie ma prawa do okresu testowego dotyczącego kolejnego Pakietu Usług.
 4. Wersja bezpłatna to Usługi świadczone nieodpłatnie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik nie posiada wykupionego Pakietu Usług, a okres testowy danego Pakietu Usług upłynął lub gdy wykupiony Pakiet Usług wygasł. Wersja bezpłatna umożliwia monitoring pozycji 3 fraz kluczowych oraz posiada 3- miesięczny okres przechowywania danych.

§7 APLIKACJA SEOSTATION

 1. SEOSTATION umożliwia Użytkownikom korzystanie z dedykowanej Aplikacji mobilnej SEOSTATION. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego Google Play oraz Apple Store.
 2. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS (minimalna wersja iOS 12), Android (minimalna wersja Android 5).
 3. Korzystanie z aplikacji SEOSTATION możliwe jest pod warunkiem posiadania Konta w Serwisie.
 4. Aplikacja SEOSTATION jest oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie przez Użytkownika z wybranych Usług wchodzących w skład Pakietu Usług Użytkownika na urządzeniach mobilnych. Dane zapisywane są na serwerze SEOSTATION i udostępnianie Użytkownikowi przez Aplikację w razie korzystania z niej przez Użytkownika.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik Aplikacji akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
 6. Użytkownik loguje się do Aplikacji poprzez podanie adresu e-mail i hasła podanych podczas rejestracji w Serwisie.
 7. Użytkownik instaluje Aplikację na urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 8. Świadczenie Usług przy użyciu Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. SEOSTATION umożliwia Użytkownikowi Aplikacji m.in. podgląd pozycji stron, podgląd alertów, podgląd danych o Klientach Użytkownika, wyświetlanie artykułów dostępnych w Serwisie, dodawanie/ edytowanie stron/fraz/Klientów Użytkownika, edytowanie ustawień Konta Użytkownika, kontakt z administracją Serwisu.
 9. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 10. Pobranie Aplikacji i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem SEOSTATION poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
 11. Z chwilą zawarcia Umowy SEOSTATION udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.
 12. Zasady dotyczące korzystania ze Serwisu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

§8 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik może dokonać Zamówienia Pakietu Usług poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Pakietów Usług w różnych cenach. Dokonanie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie na pakiet po raz pierwszy to Konto Użytkownika tworzone jest automatycznie podczas składania pierwszego Zamówienia Pakietu Usług.
 2. Po dokonaniu wyboru Pakietu Usług, celem zawarcia Umowy Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu. Wybór Pakietu Usług możliwy jest po wybraniu zakładki Płatności, a zmiana Pakietu Usług następuje po wyborze przycisku „Zmień pakiet” (lub innego o ty samym znaczeniu). Użytkownik powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Wybieram” (lub inny o tym samym znaczeniu) pokazany wraz z ceną i opisem wybranego Pakietu Usług. Następnie należy kliknąć w przycisk „Przejdź do wyboru metody płatności” (lub inny o tym samym znaczeniu) w celu finalizacji Zamówienia.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),*w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  3. numeru telefonu,
  4. adresu e-mail,
  5. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  6. wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Serwis poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub inny o tym samym znaczeniu), który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 4. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi, z obecnie dostępnych w Serwisie.
 5. W trakcie składania Zamówienia - do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” - Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranego przez siebie Pakietu Usług jak również co do formy płatności.
 6. Użytkownik dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej SEOSTATION zapłaty.
 7. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z SEOSTATION Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w Serwisie, a następnie dokonuje wpłaty.
 9. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta w Serwisie.
 10. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. SEOSTATION zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty przy czym w przypadku płatności dokonywanej na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności Zamówienie może być realizowane przed opłaceniem w razie indywidualnych ustaleń z SEOSTATION.

§9 CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług (Pakietów Usług) zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).W przypadku gdy Użytkownik nabywający Usługi podlega rygorom także innego niż polski system prawny w zakresie prawa podatkowego, Użytkownik powinien skontaktować się z SEOSTATION przed złożeniem Zamówienia.
 2. SEOSTATION zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów Usług prezentowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Usług, wycofywania Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Usługi.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się o ile SEOSTATION nie postanowi inaczej.
 4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  1. Płatność jednorazowa za Okres Abonamentowy realizowana przez Operatora płatności:
   1. szybki przelew elektroniczny,
   2. przelew bankowy/pocztowy na podstawie druku z danymi do przelewu,
   3. płatność kartą płatniczą/debetową/kredytową (autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku)
  2. Jednorazowa płatność jest uiszczana bezpośrednio na konto SEOSTATION za pośrednictwem systemu PayU - na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
  3. płatność cykliczna polegająca na cyklicznym, zgodnym z Okresem Abonamentowym Pakietu Usług wybranego przez Użytkownika, automatycznym odnowieniu Pakietu Usług i obciążeniu rachunku bankowego Użytkownika przez Operatora płatności. PayU umożliwia przypisanie do Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz SEOSTATION. Użytkownik ma możliwość anulowania płatności cyklicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu na Koncie Użytkownika w zakładce Płatności przy czym w takiej sytuacji;
  4. płatność jednorazowa przelewem tradycyjnym na konto bankowe SEOSTATION możliwa jest po uprzednim kontakcie z SEOSTATION.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura Użytkownikowi, który wskaże NIP prowadzonej działalności gospodarczej przy czym faktura jest przesyłana w wersji elektronicznej do Użytkownika automatycznie, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

§10 DOSTAWY USŁUG - KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Dostęp do Usług elektronicznych nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności w formie przedpłaty czas udostępnienia Usługi liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym SEOSTATION.
 4. Jeżeli przy zakupie Użytkownik wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy SEOSTATION. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy SEOSTATION w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Serwisie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 5. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem - czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od SEOSTATION wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego SEOSTATION.

§11 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu, SEOSTATION świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez SEOSTATION jest umożliwienie Użytkownikowi zawarcia umowy ze SEOSTATION drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. SEOSTATION świadczy również na rzecz Użytkownika usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. SEOSTATION świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności i cookies. Następnie Użytkownik może złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Użytkownik może z niego korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Usług świadczonych w ramach Pakietu Usług.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W każdej chwili może zmienić hasło na swoim Koncie. Użytkownik samodzielnie ustala nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego poprzez wskazanie adresu e-mail przypisanego do Konta (w takim wypadku SEOSTATION przesyła link umożliwiający zmianę i podanie nowego hasła). Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (w tym małą literę, dużą literę, cyfrę lub znak specjalny).
 10. Konto założone w Serwisie jest nieaktywne w przypadku gdy:
  1. Użytkownik nie potwierdzi rejestracji w Serwisie w terminie 3 dni od dnia dokonania rejestracji
  2. SEOSTATION dezaktywuje konto w panelu administracyjnym zgodnie z Regulaminem.
  W przypadku Konta nieaktywnego dostęp do Konta może zostać przywrócony w uzasadnionych przypadkach. W celu przywrócenia dostępu do Konta należy skontaktować się z SEOSTATION.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, SEOSTATION podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. SEOSTATION podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Użytkownik jest uprawniony poinformować SEOSTATION o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 14. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami SEOSTATION może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami SEOSTATION może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Serwisu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SEOSTATION, kopiuje Usługi SEOSTATION lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody SEOSTATION, podaje SEOSTATION dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów przy czym w zakresie świadczenia Usług zasady rozwiązania Umowy zostały uregulowane w dalszej części Regulaminu.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez SEOSTATION Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Użytkownik może skontaktować się w tym celu ze SEOSTATION drogą elektroniczną.
 20. SEOSTATION informuje, że usunięcie Konta Użytkownika uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług w Serwisie, również tych, które wchodzą w zakres obowiązującego Pakietu Usług.

§12 REKLAMACJE

 1. SEOSTATION odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Usług zakupionych przez Użytkownika (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. SEOSTATION ma obowiązek dostarczyć Usługi wolne od wad.
 3. SEOSTATION jest odpowiedzialny względem Użytkownika z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, SEOSTATION wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail SEOSTATION podany w niniejszym Regulaminie.
 6. SEOSTATION ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. SEOSTATION będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze SEOSTATION telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi SEOSTATION.
 10. W przypadku reklamacji Usług elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez SEOSTATION, Użytkownik może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. SEOSTATION niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy dla Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w ust. 10 paragrafu 8.
 3. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług elektronicznych, a SEOSTATION wykonała w pełni Usługę elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwać.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować SEOSTATION o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 6. SEOSTATION ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 7. SEOSTATION dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Serwis w momencie zwrotu pieniędzy na konto bankowe Użytkownika. Faktura zostanie wysłana do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 10. Rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem obowiązywania Okresu Abonamentowego dotyczącego obowiązującego Pakietu Usług.
 11. SEOSTATION ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
  1. Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
  2. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu i łamie zasady Serwisu;
  3. Działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię SEOSTATION lub w inny sposób istotnie szkodzą SEOSTATION;
  4. Użytkownik spowoduje utratę zaufania SEOSTATION obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.
  W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej powyżej SEOSTATION zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Pakietu Usług pomniejszoną o wartość Usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez SEOSTATION. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności, o ile Użytkownik nie wybrał innego sposobu płatności. SEOSTATION zastrzega sobie prawo do zawieszania Konta na okres wypowiedzenia złożonego przez SEOSTATION z powodów wskazanych w niniejszym postanowieniu.
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu SEOSTATION składa Użytkownikowi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 13. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bezpłatnych z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, o ile Regulamin nie wprowadza odmiennych postanowień. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług bezpłatnych związanych ze świadczeniem Usługi odpłatnej (Pakietu Usług) na rzecz Użytkownika powinno zostać dokonane przez Użytkownika wraz z wypowiedzeniem Usługi odpłatnej.
 14. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę:
  1. o świadczenie Usług, której okres obowiązywania wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie z zachowaniem terminu 14 dni wypowiedzenia;
  2. o świadczenie Usług, której okres obowiązywania wynosi więcej niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie z zachowaniem terminu 30 dni wypowiedzenia przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostało złożone;
  3. o świadczenie Usług, której okres obowiązywania wynosi więcej niż 6 miesięcy z zachowaniem terminu 60 dni wypowiedzenia przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostało złożone.
  W takim przypadku SEOSTATION zwróci Użytkownikowi cenę pomniejszoną o wartość Usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, SEOSTATION uprawniony jest do domagania się odszkodowania spowodowanego wypowiedzeniem Użytkownika. W przypadku Pakietu Usług o charakterze indywidualnym, Strony określą każdorazowo indywidualny termin wypowiedzenia Umowy.
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu Użytkownik składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@seostation.pl. SEOSTATION potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Użytkownika.
 16. Umowa o świadczenie Usług wygasa z upływem okresu wypowiedzenia, który jest liczony od dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. SEOSTATION zwróci Użytkownikowi cenę Usługi pomniejszoną o wartość Usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które SEOSTATION poczyniła w celu należytego wykonania Usług oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u SEOSTATION na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów SEOSTATION zwróci Użytkownikowi cenę Usługi pomniejszoną o wartość Usługi świadczonej do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które SEOSTATION poczyniła w celu należytego wykonania Usługi. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności, o ile Użytkownik nie wybrał innego sposobu płatności.
 17. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez SEOSTATION w momencie zwrotu pieniędzy na konto Użytkownika. Faktura korygująca zostanie wysłana do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, na co Użytkownik wyraża zgodę i jednocześnie zapewnia, iż potwierdzi jej odbiór e-mailem zwrotnym.

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Serwisu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku świadczenia Usług w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami SEOSTATION może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do SEOSTATION.
 4. SEOSTATION ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do SEOSTATION.
 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami, SEOSTATION ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy.
 6. Całkowita odpowiedzialność SEOSTATION w stosunku do Przedsiębiorcy (Użytkownika) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny tytułu Umowy w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. SEOSTATION nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy SEOSTATION a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SEOSTATION.

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Serwisie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
  3. Reklamacji i rękojmi
  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu składania Zamówienia, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do SEOSTATION lub w inny sposób, że zawarta Umowa i jej przedmiot są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§16 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną SEOSTATION.
 2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem należą do SEOSTATION (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania treści w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę SEOSTATION.
 4. Wszelkie treści, materiały elektroniczne SEOSTATION, dostępne w Serwisie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną SEOSTATION lub osób trzecich.
 5. SEOSTATION udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu Umowy. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z oprogramowania dostępnego po zalogowaniu na Konto zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Licencja, o której mowa w ust. 6 jest ważna przez czas trwania dostępu do Pakietu Usług. Okres dostępu do danego Pakietu Usług, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Pakietu Usług, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 30 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Użytkownika.
 7. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Pakietu Usług, jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie Usług osobom trzecim o ile inaczej nie wskazano w Regulaminie,
  2. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek zgody z zasadami określonymi w Regulaminie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Usługi nie zostały udostępnione podmiotom trzecim wbrew postanowieniem Regulaminu.
 9. SEOSTATION informuje niniejszym Użytkownika , że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści albo Usług udostępnionych przez SEOSTATION stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. SEOSTATION może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. SEOSTATION jest uprawniony do okresowej aktualizacji oprogramowania za pomocą którego Usługi są świadczone w ramach Pakietu Usług.

§17 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414216, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, NIP 739-385-34-23, REGON 281381151 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem: Gryszko Marta- Wiceprezes Zarządu, Gryszko Marcin Marek- Prezes Zarządu, Figoń Grzegorz- Wiceprezes Zarządu. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Grzegorz Figoń. Kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się używając poniższych danych: e-mail: iod@wakeapp.pl, Numer telefonu: 602 481 850 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Użytkownika i obsługi Użytkownika związanej z zawartą umową.
 3. Administrator przetwarza jako podmiot przetwarzający dane podmiotów dla których tworzone są subkonta na zlecenie Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik jest administratorem danych osobowych i decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Powierzenie danych osobowych SEOSTATION następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu internetowego, itp.
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, SEOSTATION podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.seostation.pl/polityka-prywatnosci.html.

§18 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. SEOSTATION wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami świadczenie Usług na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a SEOSTATION,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§19 OPINIE O SEOSTATION

Podstawą do wystawienia opinii o SEOSTATION widocznych na stronie https://www.seostation.pl/ jest rzeczywiste korzystanie z usługi przez osoby wystawiające opinie.

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz świadczone Usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. SEOSTATION zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej SEOSTATION na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, SEOSTATION deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy SEOSTATION a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Link do polityki prywatności: https://www.seostation.pl/polityka-prywatnosci.html

Link do niniejszego Regulaminu: https://www.seostation.pl/regulamin.html

Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2023

Link do poprzedniej wersji Regulaminu: https://www.seostation.pl/poprzedni-regulamin.html