Przed Wami przedostatnia część "Słownika pojęć SEO" - "N do R". Pamiętaj, że nasz słownik jest ułatwieniem w przetłumaczeniu anglojęzycznych treści SEO. W środku e-booka odnajdziesz SEO tipy, które wyjaśnią Ci znaczenie danej frazy.

N
 
naked link anchor text „goły” anchor tekst
(np. "https://www.seostation.pl")
naked URL adres w postaci samego adresu strony
NAP skrót od: nazwa (Name), adres (Address), numer telefonu (Phone number)
natural link link naturalny 
negative keyword wykluczające słowo kluczowe
negative match dopasowanie wykluczające
negative SEO depozycjonowanie, negatywne SEO
neural matching dopasowanie neuronowe
niche nisza
nofollow link link nofollow
notification powiadomienie
 
O
 
OBL patrz: outbound link
off-page optimization/SEO (BrE of-page optimisation) optymalizacja czynników zewnętrznych
One Page website strona typu One-Page
Online Reputation Management (ORM) zarządzanie reputacją online
on-page optimization/SEO (BrE on-page optimisation) optymalizacja zawartości strony
optimization (BrE optimisation) optymalizacja
organic CTR patrz: SERP CTR
organic results wyniki organiczne
organic search results wyniki organiczne/bezpłatne
organic traffic ruch organiczny
ORM patrz: Online Reputation Management
orphan page strona osierocona
outbound link (OBL) link wychodzący
outrank (verb) przeskoczyć w rankingu
over-optimized (BrE over-optimised) nadmiernie zoptymalizowany (pot. przeoptymalizowany) 
 
P
 
page podstrona
page speed szybkość ładowania strony
PageRank (PR) wskaźnik PageRank
paid płatny
paid inclusion płatne zgłoszenie
paid link płatny link
paid results wyniki płatne
paid traffic ruch płatny
parameter parametr
parked domain domena zaparkowana
partial-match anchor text (PMA) anchor częściowo pokrywający się ze słowem kluczowym (np. "sprawdź w słowniku pojęć SEO")
password hasło
pass link juice (verb) przekazywać PR
payment płatność
PBN patrz: private blog network
penalize (verb, BrE penalise) ukarać
penalty kara
performance wydajność
permanent redirect trwałe przekierowanie
personalization (BrE personalisation) personalizacja (dot. wyników wyszukiwania)
phrase fraza
phrase match dopasowanie do frazy
plugin wtyczka
point (verb) wskazywać, kierować
position patrz: ranking
PR patrz: PageRank
PR flow przepływ PR
PR sculpting kontrolowanie przepływu PR
preferred domain preferowana domena
presell page tzw. precel
press release informacja prasowa
press release distribution dystrybucja informacji prasowej
private blog network (PBN) prywatna sieć blogów (dot. stron zapleczowych)
property właściwość
property sets ustawienia właściwości
provide (verb) dostarczać
publisher wydawca 
 
Q
 
quality jakość
quality guidelines wskazówki jakościowe 
quantity ilość
query zapytanie 
 
R
 
ranking pozycja
ranking factor czynnik rankingowy
rating ocena
ratio stosunek względem czegoś
real PR rzeczywista wartość PR
recipe page strona z przepisem kulinarnym 
reciprocal link link zwrotny
recommendation rekomendacja
reconsideration request zgłoszenie/żądanie ponownego rozpatrzenia
recrawl (verb) ponownie odwiedzić stronę (dot. robotów wyszukiwarek)
redirect (verb) przekierować
reference (verb) odnieść się do (czegoś)
referring (C-)subnets/C-classes odwołujące się/odsyłające klasy C
referring domains domeny linkujące
referring IPs odwołujące się/odsyłające adresy IP
refine (verb) uściślić, zawężyć (np. wyniki wyszukiwania)
refresh (verb) odświeżać
reindex (verb) przeindeksować
relative link link względny
relative path ścieżka względna
relative URL względny adres URL
reliant on zależny od
remove from Google index (verb) wyindeksować z indeksu Google
render (verb) renderować
request żądanie
require (verb) wymagać
resize zmienić rozmiar
resource zasób
Responsive Web Design (RWD) responsywny projekt strony
result wynik, rezultat
Return on Investment (ROI) wskaźnik zwrotu z inwestycji
reverse image search odwrotne wyszukiwanie grafiki
review recenzja
rich answers odpowiedzi rozszerzone
rich cards karty rozszerzone
rich snippets wyniki/fragmenty rozszerzone
robots. txt file plik robots. txt
ROI patrz: Return On Investment
roll out (verb) wprowadzać
root domain domena główna
RSS feed kanał RSS
RWD patrz: Responsive Web Design
 
Czwarta część angielsko- polskiego słownika pojęć SEO już za Wami! Całość słownika możecie już pobrać z bonusów dla użytkowników SeoStation. Co więcej, w e-booku znajdują się nie tylko tłumaczenia wszystkich haseł — przy części z nich dostępne są także:
  • graficzne i tekstowe przykłady ich użycia;
  • definicje;
  • SEO tipy ;)