SEO-wcu, masz przed sobą już trzecią część II wydania angielsko-polskiego "Słownika pojęć SEO". Materiał ten jest ułatwieniem do zrozumienia anglojęzycznych treści z branży SEO. E-booka podzielony jest na dwie części: angielsko-polską i polsko-angielską. Zapraszamy do lektury! 

I

image obrazek
image search wyszukiwanie obrazów
implement (verb) wdrożyć, implementować
implementation wdrożenie
impression wyświetlenie
improve (verb) poprawić
inbound link link przychodzący
increase (verb) zwiększyć się
indexing indeksacja
indicate (verb) wskazywać
industry branża
infographic infografka
informational keyword informacyjne słowo kluczowe
inject (verb) wstrzykiwać
in-page markup znaczniki na stronie
integrate (verb) zintegrować
interaction interakcja, współdziałanie
internal wewnętrzny
internal error błąd wewnętrzny
internal server error 500 wewnętrzny błąd serwera
internal link link wewnętrzny
introduction wstęp
invisible niewidoczny 
invisible text niewidoczny tekst
IP address adres IP
issue problem
 
J
 
junk link link bardzo słabej jakości 
junk link campaign kampania pozyskiwania odnośników słabej jakości
 
K
 
keyword słowo kluczowe
keyword cannibalization (BrE keyword cannibalisation) kanibalizacja słów kluczowych
keyword density stopień nasycenia słowami kluczowymi
Keyword Planner narzędzie planowania słów kluczowych
keyword proximity bliskość słów kluczowych
keyword research badanie słów kluczowych
keyword stuffng nadużywanie słów kluczowych
knowledge base baza wiedzy
Knowledge Graph Graf/Wykres Wiedzy 
 
L
 
landing page strona docelowa
Latent Semantic Indexing (LSI) technika ukrytego indeksowania semantycznego
layout układ strony
legal removal usunięcie ze względów prawnych
length długość
link acquisition pozyskiwanie linków
link bait przynęta na linki
link baiting tworzenie tzw. przynęt na linki
link building pozyskiwanie linków
link building strategy strategia zdobywania linków
link context kontekst linku
link density zagęszczenie linków
link earning zdobywanie linków 
link exchange wymiana linków
link exchange program (BrE link exchange programme) patrz: link exchange system
link exchange system system wymiany linków (SWL)
link farm farma linków
link juice moc możliwa do przekazania przez link
link popularity popularność linków
link profile profil backlinków
link prospecting szukanie potencjalnych miejsc na linki
link pyramid piramida linków
link reclamation odzyskiwanie linków
link reputation reputacja linka
link scheme schemat linkowania
link wheel schemat koła
link velocity tempo pozyskiwania odnośników
linkable content treść skłaniająca do linkowania
load (verb) ładować
local business firma lokalna
local search results lokalne wyniki wyszukiwania
local SEO lokalne SEO, pozycjonowanie lokalne
locked zablokowany
log file plik z logami serwera
long-tail długi ogon
long-tail SEO pozycjonowanie szerokie
loop pętla (np. przekierowań)
LSI patrz: Latent Semantic Indexing
LSI keyword semantyczne słowo kluczowe
Made For AdSense/Advertisement (MFA) stworzone na potrzeby AdSense/reklam
major znaczący
maintain (verb) utrzymywać, obsługiwać
manipulation manipulacja
manual action ręczne działanie (pot. filtr ręczny)
manual link building ręczne pozyskiwanie linków
match (verb) dopasować, pasować
match type typ dopasowania (np. słowa kluczowego)
measure (verb) mierzyć
meta description metatag z opisem strony
meta keywords metatag ze słowami kluczowymi
methodology metodologia
metrics metryka
microformats mikroformaty
microsite mikrostrona
mid-tail keyword słowo z przedziału średniego ogona
minify (verb) minimalizować, minifkować
mirror site lustrzana strona
mobile device urządzenie mobilne
mobile search results mobilne wyniki wyszukiwania
mobile SEO mobilne SEO
mobile-first index algorytm mobile-first index
mobile-friendly dostosowany do urządzeń mobilnych
mobile-optimized (BrE mobile-optimised) zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych
mobile traffic ruch mobilny 
movement ruch (np. myszki na ekranie)
multiple wielokrotny 
Multitask Unified Model (MUM) Wielozadaniowy Ujednolicony Model
 
Za Wami część "I do M" słownika pojęć SEO, a w bonusach użytkowników SeoStation możecie znaleźć i pobrać cały słownik. Co więcej, w e-booku znajdują się nie tylko tłumaczenia wszystkich haseł — przy części z nich dostępne są także:
  • graficzne i tekstowe przykłady ich użycia;
  • definicje;
  • SEO tipy ;)