Cześć! Zapraszamy na następną część II wydania dwujęzycznego "Słownika pojęć SEO". Dzisiaj prezentujemy rozdział "E do H".  

II wydanie jest rozbudowaną wersją. Zawiera SEO tipy, wskazówki oraz dodatkowe definicje. Podczas opracowywania polskich odpowiedników haseł skupiliśmy się na znaczeniu, które najlepiej pasuje do kontekstu, jakim jest pozycjonowanie stron. 

E
 
E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) doświadczenie, autorytatywność, wiarygodność
editorial link link naturalny
ego baiting ego baiting
eligible uprawiony
EMA patrz: exact-match anchor text
enable (verb) umożliwić
encrypted data transfer szyfrowana transmisja danych
enhanced wzbogacony, ulepszony
entry page strona wejściowa
exact match dopasowanie ścisłe
exact-match anchor text (EMA) anchor w postaci słowa kluczowego (np. "słownik pojęć SEO")
exceed (verb) przekroczyć
expert roundup przegląd wypowiedzi ekspertów
expired domain wygasła domena
expiring domain wygasająca domena
exploit (verb) wykorzystać (np. lukę w systemie)
exploited wykorzystany
extension rozszerzenie
external link link zewnętrzny
 
F
 
faceted navigation nawigacja fasetowa
factor czynnik (np. rankingowy)
faulty redirect błędne przekierowanie
feature funkcja
featured snippets (polecane) fragmenty z odpowiedzią
file plik
file extension rozszerzenie pliku
follow (verb) przestrzegać
footer stopka dokumentu
footer link link w stopce
forbidden zabroniony
for ranking purposes na potrzeby SEO
frame ramka
free darmowy
free-to-use do bezpłatnego użytku (np. obrazy w wynikach wyszukiwania)
Fresh Site Bonus (FSB) efekt Fresh Site Bonus
FSB patrz: Fresh Site Bonus
FTP client klient FTP
functionality funkcjonalność
 
G
 
gateway page patrz: doorway page
generic anchor text anchor generyczny (np. "kliknij tutaj", "strona WWW")
geolocation geolokalizacja
geotargeting geotargetowanie
ghost domain domena cień
Google bomb Google bomb 
Google Business Profile Profil Firmy w Google
Google cache kopia strony w Google
Google carousel karuzela wyników Google
Google dance tzw. taniec Google
Google My Business Google Moja Firma
Google penalty kara Google
Google Places Miejsca Google
Google update aktualizacja algorytmu Google
Google Webmaster Tools narzędzia dla webmasterów Google
Google’s Webmaster Guidelines wytyczne/wskazówki Google dla webmasterów
Googlebot robot Google
grab (verb) przechwycić (np. domenę)
graphic link link grafczny
Gray Hat SEO (BrE Grey Hat SEO) Gray Hat SEO
guest blogging publikowanie wpisów gościnnych
guest post wpis gościnny
guide przewodnik
 
H
 
handwriting pismo odręczne (dot. wyszukiwania w Google)
heading tag nagłówek
header nagłówek dokumentu
hidden text ukryty tekst
hierarchy hierarchia
history historia
holistic całościowy, kompleksowy
homepage strona główna/domowa
HTML editor edytor HTML
HTML source źródło HTML
HTTP(S) protocol protokół HTTP(S)
hybrid anchor text mieszany anchor (np. "słownik pojęć SEO od SeoStation")
hyperlink link  
 
Całe wydanie słownika jest do pobrania dla naszych użytkowników w zakładce bonusy! Kolejne części już niedługo. Co więcej, w e-booku znajdują się nie tylko tłumaczenia wszystkich haseł — przy części z nich dostępne są także:
  • graficzne i tekstowe przykłady ich użycia;
  • definicje;
  • SEO tipy ;)