Jak wiecie praca SEO-wca jest dość skomplikowana. Nie ma jasnych wytycznych co robić, a czego nie wolno robić i jak dokładnie wpłynie to na pozycje konkretnej domeny. Oczywiście Google prezentuje zalecenia, ale na efekt finalny składa się wiele różnych czynników, a pojawiające się co jakiś czas wdrożenia kolejnych algorytmów Google lub aktualizacje już wdrożonych, skutecznie mogą w wynikach wyszukiwania namieszać.

W 2015 roku opublikowaliśmy raport dotyczący sposobu rozliczania się pozycjonerów za swoje usługi. Raport ten znajdziecie na stronie: https://www.seostation.pl/wiedza/raport-sposoby-rozliczen-pracy-pozycjonerow

W tym roku wracamy do tematu wraz z przedstawieniem danych z lat 2016 i 2017. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy sposób rozliczania się za usługi optymalizacyjne stron, na podstawie danych z naszego serwisu, uległ od tego czasu zmianie. Czy nadal dominuje rozliczanie się za efekt?

Ile stron i fraz monitorowaliśmy?

Aby móc przedstawić zestawienie sposobu rozliczania się przez naszych użytkowników serwisu, w pierwszej kolejności należy wskazać, ile stron i fraz w danym okresie było monitorowane za pomocą narzędzi SeoStation.

W ciągu 2016 roku sprawdziliśmy pozycję dla 20156 różnych domen. W 2017 roku liczba ta zwiększyła się do 25429 stron. Jak widać zanotowaliśmy wzrost liczby monitorowanych domen na poziomie prawie 4%. W ramach dodanych stron, w 2016 roku sprawdziliśmy ich pozycję na aż 144944 fraz. Średnio daje to wynik nieco ponad 7 fraz przypisanych do 1 monitorowanej domeny. Już rok później wartości te uległy powiększeniu. Na koniec zeszłego roku za pomocą naszego monitora sprawdziliśmy pozycje dla 226347 fraz, czyli o 81403 fraz więcej.

Jak rozliczają się SEO-wcy?

W poprzednim raporcie, który prezentowaliśmy za lata 2014 i 2015, zdecydowanie przeważał model rozliczenia za efekt. Wybrało go wówczas nieco ponad 68% użytkowników, którzy w swoich kontach mieli ustawione rozliczenia za monitorowane strony. Przypomnijmy, że model rozliczenia za efekt opiera się na podaniu stawek dziennych lub miesięcznych za uzyskanie konkretnej pozycji monitorowanej strony na daną frazę w wynikach wyszukiwania Google. Zatem ostateczny zarobek SEO-wca będzie zależny do sposobu kalkulacji pozycji (średnia pozycja z okresu, ostatnia pozycja z okresu, pozycja za każdy dzień okresu). Czy w kolejnych latach trend uległ zmianie?

W ostatnich  latach trend w modelu rozliczania się ulega powolnym zmianom. Jak widać z powyższych wykresów, nadal spada ilość stron, które rozliczane są jedynie w oparciu o efekty, czyli konkretną pozycję strony na wskazaną frazę. O ile w 2016 roku wskaźnik ten wynosił 63% ogólnej ilości stron, dla których przypisany jest sposób kalkulacji dochodów, o tyle już rok później wartość ta spadła do 56%. A przecież jeszcze w 2015 roku wartość ta była na poziomie 68%, a w roku 2014 przekraczała 75% wszystkich 3 modeli rozliczeń.

Jak wynika z powyższej tabeli, rosną natomiast wskaźniki dotyczące mieszanego sposobu rozliczania się z efektów pozycjonowania oraz rozliczania się w formie abonamentu. Przypomnijmy, że sposób mieszany polega na ustaleniu z klientem stałej miesięcznej podstawy (abonamentu) i dodatkowej prowizji zależnej od osiągnięcia ustalonej pozycji w wynikach wyszukiwania. Mieszany model rozliczania się z klientem w 2014 roku wybierało zaledwie 3% naszych użytkowników. W ciągu 4 latach liczba ta wzrosła do 23%. Już prawie co czwarty pozycjoner rozlicza się ze swoim klientem na podstawie stałego abonamentu z doliczeniem prowizji za konkretny osiągnięty efekt.

Odsetek osób, które opierają swój przychód z pozycjonowania na stałej stawce (abonamencie miesięcznym) ustalonej z klientem waha się od kilku lat na podobnym poziomie i aktualnie oscyluje w granicach 20% wszystkich prowadzonych w naszym systemie rozliczeń.

Niezależnie od wybranej metody rozliczania się z klientem, SEO-wiec ma jeszcze możliwość wskazania konkretnego dnia, w którym ma nastąpić podsumowanie uzyskanych przychodów. Zdecydowanie większość osób za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje początek danego miesiąca. Nieliczni swój cykl rozliczeniowy mają ustawiony na 10 lub 15 dzień danego miesiąca.

Warianty modelu rozliczania za efekt

Mimo, że liczba osób rozliczająca się z klientem w oparciu o model rozliczania tylko za efekt spada, nadal jest to najpopularniejsza metoda kalkulacji kosztów pozycjonowania. W SeoStation użytkownik ma do wyboru 4 warianty rozliczenia swojej pracy w oparciu jedynie o uzyskane pozycje (efekty):

Dla każdego modelu dodatkowo można podać przedziały pozycji wraz z ustaleniem konkretnej, dla danego przedziału, stawki. Spójrzmy zatem, w jakim wariancie modelu rozliczania za efekt najczęściej rozliczają się SEO-wcy monitorujący strony w SeoStation.

Jak wynika w powyżej zaprezentowanych danych, rośnie liczba pozycjonerów, którzy rozliczając się tylko za efekt, jako podstawę przyjmują podanie stawki dziennej za uzyskaną pozycję na każdy dzień okresu. Nieco mniej popularne jest stosowanie stawek miesięcznych. Ta opcja w SeoStation daje możliwość wprowadzenie limitu kwoty, jaką zapłaci klient za pozycje za daną frazę w ciągu miesiąca. Dla przykładu, w przypadku ustawienia stawki 200 zł w rozliczeniu miesięcznym dla frazy X w przedziale TOP 3, klient zapłaci pozycjonerowi maksymalnie 200 zł, przy założeniu, że we wszystkie dni miesiąca rozliczeniowego fraza X będzie dokładnie w tym zakresie. Zatem zarobek SEO-wca będzie proporcjonalny do ilości dni, w których fraza osiągała założoną w przedziale pozycję.

W toku prowadzonych analiz zauważyliśmy również, że systematycznie rośnie liczba wysyłanych automatycznie raportów i kosztorysów. Dane te, w postaci plików pdf mogą być przesyłane zarówno do SEO-wca zarządzającego kontem, jak również bezpośrednio na adres mailowy klienta, któremu została przypisana konkretna monitorowana domena. W 2016 roku rozesłaliśmy 8096 kosztorysów i raportów. Rok później liczba ta zwiększyła się do 11824. Automatyczne raportowanie z podsumowaniem pozycji strony, wyliczeniem uzyskanych przychodów, to nie tylko możliwość sprawnego agregowania podstawowych danych  dla pozycjonera. To także skrócenie i uproszczenie drogi komunikacji na linii pozycjoner – klient. Dzięki ustawieniu comiesięcznej wysyłki danych bezpośrednio z panelu, klient ma możliwość śledzenia efektów pozycjonowania swojej strony oraz kosztów, jakie będzie musiał z tego tytułu ponieść. Nie dziwi nas zatem rosnąca liczba stron, które przypisane są do konkretnych kont klientów.

Podsumowując…

Analiza danych z ostatnich 4 lat pozwala zauważyć, że zmianie ulega model rozliczania się z klientami. O ile w latach 2014-2015 zdecydowanie dominowało rozliczenie jedynie za sam osiągnięty efekt pozycjonowania, o tyle już w ubiegłym roku przewaga tego modelu nie była tak miażdżąca nad pozostałymi. Znacząco zwiększył się odsetek SEO-wców, którzy rozliczają się w modelu mieszanym. Stała podstawa wynagrodzenia może być z powodzeniem inwestowana w różnego rodzaju działania optymalizacyjne i marketingowe, a dodatkowo uzyskana premia pozwala na poszerzanie zakresu prowadzonych działań. W ten sposób SEO-wiec nie musi na start inwestować swoich zasobów pieniężnych, aby dopiero po osiągnięciu założonych efektów pozyskać środki na dalsze działania. Taki model jest również korzystny dla klienta, ponieważ stała podstawa abonamentowa wyznacza minimalny próg inwestycyjny, jaki klient musi ponieść w swoim budżecie na sprawy związane z optymalizacją własnej strony internetowej.